ABC

קטגוריה:

2-4

25

+7

תיאור

משחק לשיפור האנגלית

 

מטרת המשחק:

להיפטר מהקלפים

איך משחקים?

מחלקים לכל שחקן 5 קלפי .ABC
כל שחקן, בתורו, מניח קלף שיתאים לקלף הגלוי.
ההתאמה יכולה להיות לפי:
אות זהה או אות צמודה מימין או משמאל לפי ה ABC , או לפי צבע.
למשל: הקלף הגלוי הוא .M
אפשר להניח L ,M או N, או קלף בצבע .M

המנצח הוא השחקן שנפטר ראשון מקלפיו.

הוראות להורדה

חוברת הוראות – ABC